impressum

Beckermann Küchen GmbH

AV

Algemene leveringsvoorwaarden van de firma Beckermann Küchen GmbH, in het vervolg: Beckermann

§ 1 Algemeen

1. Onze leveringsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing. Tegengestelde of van onze leveringsvoorwaarden afwijkende of aanvullende algemene voorwaarden worden door ons niet erkend, ook als deze ons bekend zijn en desondanks niet uitdrukkelijk werden tegengesproken en/of de levering zonder voorbehoud werd uitgevoerd.
2. Deze leveringsvoorwaarden gelden voor alle huidige en toekomstige zakelijke betrekkingen. Vroegere, eventueel anders luidende voorwaarden tussen de contractanten komen hiermee te vervallen.
3. Consument in de betekenis van deze leveringsvoorwaarden is iedere natuurlijke persoon, die een rechtshandeling aangaat voor een doel, dat noch tot zijn commerciële werkzaamheden noch tot de zelfstandige uitoefening van zijn beroep gerekend kan worden. (§ 13 Duits Burgerlijk Wetboek (=BGB)) Ondernemer in de betekenis van deze algemene voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een rechtsbevoegde personen-vennootschap, die bij het afsluiten van een rechtshandeling in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroep handelt (§ 14 BGB). Voor zover in de volgende leveringsvoorwaarden de omschrijving ‘besteller’ wordt gebruikt, worden hiermee zowel consumenten als ondernemers bedoeld.

§ 2 Offerte en overeenkomst

1. Onze offertes zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen en veranderingen in vorm, kleur en/of gewicht blijven binnen een redelijk kader voorbehouden.
2. Met de bestelling verklaart de besteller bindend, de bestelde zaak te willen kopen. De offerte geldt pas als aangenomen na toezending van een orderbevestiging of door de levering van de goederen. Nevenafspraken of toezeggingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.
3. Beckermann behoudt zich de eigendoms- en auteursrechten voor van offertes, tekeningen en soortgelijke documenten. Dit geldt ook voor die documenten, die als ‘vertrouwelijk’ zijn gekenmerkt. Deze documenten mogen voor derden niet zonder voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming toegankelijk worden gemaakt.

§ 3 Prijzen en betalingsvoorwaarden

1. De prijzen gelden ‘af fabriek’, zonder verpakking en plus wettelijke BTW; deze wordt in de wettelijk voorgeschreven hoogte op de dag van factureren apart op de rekening vermeld. Vraagt de besteller om de verzending van de goederen, dan worden de kosten voor het transport apart berekend.
3. Kosten, die door wijzigingen van de soort of de omvang van de levering op verzoek van de besteller na onze orderbevestiging en/of door de uitvoering van naderhand plaatsvindende of niet te voorziene verplichtingen en eisen van de overheid ontstaan, worden eveneens apart naast de aangeboden koopprijs in rekening gesteld.
4. Montagekosten worden apart berekend.
5. De aftrek van korting moet in een aparte schriftelijke overeenkomst zijn vermeld.
6. Voor zover niets anders is overeengekomen, is de koopprijs zonder aftrek binnen 14 dagen na factuurdatum opeisbaar. Verder gelden de wettelijke regels t.a.v. schuldenaarsverzuim.
7. De besteller heeft alleen recht tot schuldvergelijking als zijn tegenvorderingen rechtsgeldigvastgesteld, onbetwist of door ons erkend werden.
8. Een retentierecht heeft de besteller slechts in die mate die overeenkomt met zijn tegenvorderinguit dezelfde overeenkomst.

§ 4 Risico-overdracht

1. De levering geschiedt ‘af fabriek’.
2. Het risico van toevallige teloorgang en de toevallige verslechtering van de gekochte goederengaat met de overdracht, bij verzending met de levering van de gekochte goederen aan detransporterende persoon, over op de besteller, voor zover deze ondernemer is.
3. Het risico van toevallige teloorgang en de toevallige verslechtering van de gekochte goederengaat ook bij verzending pas bij de overdracht van de goederen over op de besteller, als dezeconsument is.
4. Verzuimt de besteller de goederen te accepteren, dan gaat het risico van de toevalligeteloorgang en de toevallige verslechtering van de gekochte goederen vanaf de dag vangereedheid tot verzending op hem over. Eventuele kosten voor opslag zijn voor rekening van debesteller.
5. Bovenstaande punten 1 - 4 gelden ook voor gedeeltelijke leveringen.

§ 5 Levertijden

1. De opgegeven leveringsdata en -termijnen gelden slechts bij benadering, tenzij er uitdrukkelijkschriftelijk en bindend een leveringsdatum door Beckermann is toegezegd.
2. De leveringstermijn begint pas als alle technische kwesties samen met de besteller zijn opgelost.
3. De leveringstermijn wordt in redelijke mate verlengd als er onvoorziene, door Beckermann niet teverantwoorden belemmeringen, zoals overmacht, staking of bedrijfsstoringen optreden. De besteller wordt onmiddellijk over de reden en de te verwachten duur van de vertraging op de hoogte gesteld. Als de belemmeringen waarschijnlijk niet binnen een redelijke tijd beëindigd zullen zijn, kan zowel de besteller als Beckermann geheel of gedeeltelijk van het contract terugtreden.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

1. De opgegeven leveringsdata en -termijnen gelden slechts bij benadering, tenzij er uitdrukkelijk schriftelijk en bindend een leveringsdatum door Beckermann is toegezegd.
2. De leveringstermijn begint pas als alle technische kwesties samen met de besteller zijn opgelost.
3. De leveringstermijn wordt in redelijke mate verlengd als er onvoorziene, door Beckermann niet te verantwoorden belemmeringen, zoals overmacht, staking of bedrijfsstoringen optreden. De besteller wordt onmiddellijk over de reden en de te verwachten duur van de vertraging op de hoogte gesteld. Als de belemmeringen waarschijnlijk niet binnen een redelijke tijd beëindigd zullen zijn, kan zowel de besteller als Beckermann geheel of gedeeltelijk van het contract terugtreden.
§ 6 Eigendomsvoorbehoud
1. Beckermann behoudt zich de eigendomsrechten van de gekochte goederen voor tot de volledige betaling van de koopprijs. Handelt de besteller in strijd met het contract, met name bij achterstand van betaling, dan is Beckermann na een redelijke termijn bevoegd van het contact terug te treden en teruggave van de gekochte goederen te eisen. Beckermann is na terugname van de goederen bevoegd deze te verkopen. De opbrengst van de verkoop wordt verrekend met de verplichtingen van de besteller – onder aftrek van redelijke onkosten m.b.t. de verkoop. Mocht het terugtredingsrecht van de leverancier niet gerealiseerd kunnen worden, dan heeft deze in de wettelijk voorziene gevallen aanspraak op een dienovereenkomstige schadevergoeding.
2. De besteller is verplicht de gekochte goederen zorgvuldig te behandelen. Hij is vooral verplicht om onderhouds- en inspectiewerkzaamheden op eigen kosten regelmatig te laten uitvoeren, voor zover dit noodzakelijk is.
3. Bij inbeslaglegging of andere ingrepen door derden of mogelijke beschadigingen of vernietiging van de gekochte goederen dient de besteller Beckermann onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bovendien moet een wisseling van bezitter van de gekochte goederen en de eigen verhuizing van de besteller onmiddellijk aan Beckermann worden meegedeeld.
4. Als de voorbehoudsgoederen door de koper worden verwerkt tot een nieuw roerend goed, dan geschiedt de bewerking voor de verkoper, zonder dat hierdoor verplichtingen voor hem ontstaan; het nieuwe goed wordt eigendom van de verkoper. Bij de verwerking samen met goederen die niet aan de verkoper toebehoren, verkrijgt de verkoper mede-eigendom aan de nieuwe goederen in een verhouding van de waarde van de voorbehoudsgoederen tot de andere goederen ten tijde van de verwerking. Worden de voorbehoudsgoederen verbonden of vermengd met goederen die niet aan de verkoper toebehoren volgens §§ 947, 948 BGB, dan wordt de verkoper medeeigenaar volgens de wettelijke bepalingen. Wordt de koper door verbinding of vermenging enig eigenaar, dan draagt hij reeds nu een mede-eigendom over aan de verkoper in een verhouding van de waarde van de voorbehoudsgoederen tot de andere goederen ten tijde van de verbinding of vermenging. De koper moet in deze gevallen de in eigendom of mede-eigendom van de verkoper zijnde goederen, die eveneens als voorbehoudsgoederen in de zin van de voorafgaande bepalingen gelden, kosteloos bewaren.
5. Als voorbehoudsgoederen alleen of samen met goederen die niet aan de verkoper toebehoren, worden verkocht, dan draagt de koper reeds nu de uit de doorverkoop ontstane vorderingen ter hoogte van de waarde van de voorbehoudsgoederen met alle nevenrechten en rang voor de rest over; de verkoper neemt deze overdracht aan. De waarde van de voorbehoudsgoederen is het factuurbedrag van de verkoper, die echter buiten beschouwing blijft, voor zover hem rechten van derden in de weg staan. Zijn de doorverkochte voorbehoudsgoederen mede-eigendom van de verkoper, dan betreft de overdracht van de vorderingen het bedrag, dat overeenkomt met de verhoudingsgewijze waarde van het mede-eigendom van de verkoper.
6. Als de voorbehoudsgoederen door de koper als belangrijk bestanddeel in een perceel, schip, scheepsbouwwerk of luchtvaartuig van een derde worden ingebouwd, dan draagt de koper reeds nu de toekomstige, overdraagbare vorderingen tot vergoeding over, die hij t.o.v. derden of de persoon die het betreft heeft, in de hoogte van de waarde van de voorbehoudsgoederen met alle nevenrechten inclusief het recht op de concessie van een krediethypotheek, met rang voor de rest; de verkoper neemt de overdracht aan. Lid 9.3, deel 2 en 3, gelden overeenkomstig.
7. Als de voorbehoudsgoederen door de koper als belangrijk bestanddeel in een perceel, schip, scheepsbouwwerk of luchtvaartuig van de koper worden ingebouwd, dan draagt de koper reeds nu de uit een verkoop van het perceel, van perceelrechten, van het schip, het scheepsbouwwerk of het luchtvaartuig ontstane vorderingen over in de hoogte van de waarde van de voorbehoudsgoederen met alle nevenrechten en met rang voor de rest; de verkoper neemt de overdracht aan. Lid 9.3, deel 2 en 3, gelden overeenkomstig.
8. De koper heeft alleen het recht en de machtiging tot doorverkoop, tot gebruik of inbouw van de voorbehoudsgoederen in het gebruikelijke, normale handelsverkeer en alleen met dien verstande, dat de vorderingen in de zin van punt 3 tot 5 inderdaad op de verkoper overgedragen worden. De koper heeft niet het recht tot andere beschikkingen over de voorbehoudsgoederen, met name in pand geven of overdracht van eigendom tot zekerheid.
9. De verkoper machtigt de koper onder voorbehoud van herroeping tot het innen van de volgens punten 3-5 overgedragen vorderingen. De verkoper zal van het eigen incassorecht geen gebruik maken zolang de koper aan zijn betalingsverplichtingen, ook tegenover derden, voldoet. Op verzoek van de verkoper moet de koper de debiteuren van de overgedragen vorderingen noemen en aan hen de overdracht tonen; de verkoper is gemachtigd de debiteuren ook zelf de overdracht mee te delen.
10. Over maatregelen van gedwongen tenuitvoerlegging door derden in de voorbehoudsgoederen of in de overgedragen vorderingen moet de koper de verkoper onmiddellijk onder overhandiging van de voor het protest noodzakelijke documenten op de hoogte stellen.
11. Met het staken van betalingen en/of aanvragen van een faillissement vervalt het recht tot doorverkoop, tot gebruik of inbouw van de voorbehoudsgoederen of de machtiging tot het innen van overgedragen vorderingen; bij een cheque- of wisselprotest komt de incassomachtiging eveneens te vervallen. Dit geldt niet voor de rechten van de curator.
12. Als de waarde van de bestaande zekerheden meer dan 20 % boven de waarde van de te zekeren vorderingen ligt (evt. verminderd met aanbetalingen en gedeeltelijke betalingen), dan is de verkoper in zoverre tot teruggave of vrijgave naar zijn keuze verplicht. Met het vereffenen van alle vorderingen van de verkoper uit de zakelijke verbinding gaan de eigendomsrechten en de overgedragen vorderingen over op de koper.

§ 7 Aanspraken wegens gebreken

1. De besteller heeft, als hij ondernemer is, alleen recht op aanspraak wegens gebreken, als hij volgens de voorschriften voldaan heeft aan zijn controle- en reclamatieplichten volgens § 377 HGB (=Duits Wetboek van Koophandel).
2. Beckermann heeft het recht naar eigen keuze na te leveren in de vorm van het verhelpen van de reclamaties of hiervoor een vervangende levering uit te voeren, als de besteller ondernemer is. Is de besteller consument, dan kan de besteller in principe tussen nalevering in de vorm van een reparatie of een vervangende levering kiezen. Beckermann heeft echter het recht, de manier van nalevering te weigeren, als deze slechts met onredelijk veel onkosten mogelijk is en de andere manier van nalevering voor de besteller geen aanzienlijke nadelen inhoudt.
3. Als kwaliteit van de gekochte goederen geldt altijd alleen de productbeschrijving van de fabrikant als overeengekomen, als de besteller ondernemer is. Openbare uitingen, aanbevelingen of reclame van de fabrikant, zijn daarnaast volgens het contract geen kwaliteitsgegevens voor de goederen.
4. Beckermann is volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk, voor zover de besteller aanspraak maakt op schadevergoeding gebaseerd op opzettelijke of grove nalatigheid van een vertegenwoordiger of iemand die uitvoert in opdracht van Beckermann. Indien Beckermann geen opzettelijk of grof nalatig plichtverzuim ten laste gelegd kan worden, is de aansprakelijkheid t.a.v. schadevergoeding beperkt tot de typisch opgetreden schade. Dit geldt niet voor de aansprakelijkheid voor dood door schuld, lichamelijk letsel of gezondheidsrisico’s en ook niet voor de wettelijke aansprakelijkheid conform de Wet Productaansprakelijkheid.
5. De verjaringstermijn voor aanspraak op garantie wegens gebreken door de besteller, die niet bepaald worden door de termijn van § 438 lid 1 nr. 2 BGB, bedraagt 1 jaar vanaf de levering van de goederen, voor zover de besteller ondernemer is en volgens voorschrift heeft voldaan aan de in punt 1 geregelde reclamatieverplichting. Is de besteller consument, dan bedraagt de verjaringstermijn voor reclamaties, die niet bepaald worden door de termijn van § 438 lid 1 nr. 2 BGB, 2 jaar na levering van de goederen.
6. Garanties in de wettelijke betekenis krijgt de besteller van Beckermann niet. De garanties van de fabrikanten blijven onaangetast.

§ 8 Beperkingen van de aansprakelijkheid

1. Bij andere aanspraken op schadevergoeding is Beckermann in het geval van een eenvoudige nalatigheid alleen aansprakelijk voor de typisch opgetreden schade, afhankelijk van de soort van gekochte goederen. Dit geldt ook bij eenvoudig nalatig plichtverzuim door de wettelijke vertegenwoordiger of iemand die uitvoert in opdracht van Beckermann. De aansprakelijkheid van Beckermann bij eenvoudige nalatigheid m.b.t. schending van onbelangrijke contractverplichtingen wordt uitgesloten, als de besteller ondernemer is.
2. De aansprakelijkheid voor dood door schuld, lichamelijk letsel of gezondheidsrisico’s en voor de wettelijke aansprakelijkheid conform de Wet Productaansprakelijkheid blijft onaangetast.

§ 9 Slotbepalingen

1. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag worden niet toegepast.
2. Is de besteller koopman, dan is de vestiging van Beckermann uitsluitend bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit deze overeenkomst voortkomen. Hetzelfde geldt als de besteller consument is en geen algemene rechtbank in Duitsland heeft of geen woonplaats of wanneer de gebruikelijke verblijfplaats op het tijdstip van de aanklacht niet bekend is.
3. Indien een van de bepalingen van deze overeenkomst inclusief deze leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, blijft de geldigheid van de andere bepalingen onaangetast. De geheel of gedeeltelijk ongeldige regeling moet door een regeling worden vervangen die het economische succes van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.